• Lokalizacja
  • ul. Stargardzka 9e, 54-156 Wrocław
  • Godziny pracy
  • Poniedziałek-piątek 8.00 - 16.00

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadliwymi częściami i / lub defektami produkcyjnymi.

2. Jedyną podstawę do bezpłatnego wykonania naprawy gwarancyjnej stanowi Faktura / Dowód zakupu, dlatego prosimy o jej zachowanie przez co najmniej okres gwarancji.

3. Gwarancja przewiduje bezpłatną wymianę części zamiennych w okresie 12 miesięcy od daty zakupu produktu.

4. Gwarancja każdorazowo ulega przedłużeniu o czas, jaki upłynie od daty przyjęcia produktu do dnia zakończenia naprawy.

5. Wadliwy produkt musi być dostarczony wraz z kopią Faktury i szczegółowym opisem rodzaju uszkodzenia i warunków pracy urządzenia, bezpośrednio do siedziby firmy AGENCJA ANTICORR WROCŁAW SP. Z O.O. lub przesłany na adres firmy AGENCJA ANTICORR WROCŁAW SP. Z O.O. za pośrednictwem poczty, firmy spedycyjnej lub w inny uzgodniony z gwarantem sposób. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem, transportem i innym ryzykiem ponosi Klient.

6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte w terminie 14 – 30 dni (w zależności od producenta) roboczych od daty przyjęcia produktu do reklamacji.

7. Gwarancją nie są objęte:

a) wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem przez Klienta lub stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi lub DTR-ką,

b) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady,

c) wadliwe działanie lub uszkodzenie wynikłe na skutek działania Siły Wyższej, czyli: pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych lub innych nieprzewidzianych wypadków,

d) produkty, które osoby inne niż Zakład Serwisowy (w tym Klient) naruszyły (naruszając plombę gwarancyjną lub w jakikolwiek inny sposób) lub w których przeprowadziły przeróbki, zmiany, dostrojenia lub naprawy,

e) produkty, których numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto,

8. Firma AGENCJA ANTICORR WROCŁAW SP. Z O.O. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane terminowo z powodu restrykcji importowych / eksportowych na części zamienne lub/i innych przepisów prawnych, czy też nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy.

9. Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono stają się własnością firmy AGENCJA ANTICORR WROCŁAW SP. Z O.O..

10. Firma AGENCJA ANTICORR WROCŁAW SP. Z O.O. ogranicza odpowiedzialność od jakichkolwiek następstw spowodowanych niesprawnością produktu. Firma AGENCJA ANTICORR WROCŁAW SP. Z O.O. odpowiada jedynie do wysokości wartości netto zakupionego produktu.

11. W zakresie spraw nie unormowanych w warunkach niniejszej gwarancji, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.